REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

„Loteria Salvequick”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem loterii promocyjnej pn. „Loteria Salvequick” (dalej: Loteria) jest Sun Group sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Ujściu, ul. Pilska 8, 64-850 Ujście, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000756944, NIP: 7642695214, REGON: 381774806 (dalej: Organizator).
  2. Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Loteria odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin).
  3. Loterią objęte są plastry marki „SALVEQUICK” dystrybuowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dostępne w sklepach stacjonarnych oraz internetowych) w okresie sprzedaży promocyjnej, o którym mowa w pkt 1.4. Regulaminu (dalej: Produkty Promocyjne).
  4. Loteria trwa od 27 czerwca 2022 r. do 10 listopada 2022 r. (jest to ostatni dzień rozpatrywania reklamacji). Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii trwa od 27 czerwca 2022 r. od godziny 00:00:00 do 31 sierpnia 2022 r. do godziny 23:55:00 (dalej: Okres sprzedaży promocyjnej). Produkty Promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży detalicznej zarówno przed rozpoczęciem Okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże zakup Produktów Promocyjnych poza Okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. Zgłoszenie udziału w Loterii jest możliwe w myśl zasad opisanych w rozdziale 3 Regulaminu wyłącznie w okresie od 27 czerwca 2022 r. od godziny 00:00:05 do 31 sierpnia 2022 r. do godziny 23:59:59.
  5. Informacje na temat Loterii udostępniane są poprzez materiały promocyjne umieszczone na stronie internetowej www.loteriasalvequick.pl (dalej: strona internetowa Loterii) i w innych mediach, np. w serwisie Facebook.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII PROMOCYJNEJ
  1. Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, o pełnej zdolności do czynności prawnych i zamieszkałych w Polsce, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które spełnią wymagania wymienione w rozdziale 3 Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 2.2. Regulaminu (dalej: Uczestnicy).
  2. W Loterii nie mogą brać udziału:
   1. członkowie organów ani pracownicy (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) Orkla Care S.A. i Organizatora oraz podmiotów współpracujących z nimi przy organizacji Loterii;
   2. członkowie rodzin osób wskazanych w pkt 2.2.1. Regulaminu – przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby powinowate w tym samym stopniu co wymienieni powyżej krewni, opiekunów prawnych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub faktycznie pozostające we wspólnym pożyciu z osobami wskazanymi w pkt 2.2.1. Regulamin
 3. WARUNKI UDZIAŁU W LOTERII PROMOCYJNEJ
  1. Zgłoszenie udziału w Loterii możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na zasadach opisanych w poniższym rozdziale (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora).
  2. W Loterii jako dowody zakupu będą akceptowane wyłącznie oryginalne paragony fiskalne oraz faktury VAT wystawione osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (tj. bez numeru NIP, tzw. „faktury konsumenckie”) zawierające informacje pozwalające na ustalenie, że zakupione zostały przynajmniej dwa Produkty Promocyjne (dalej: Dowody zakupu). W Loterii nie będą akceptowane inne Dowody zakupu poza wskazanymi powyżej, np. faktury VAT wystawione osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (z numerem NIP), potwierdzenia dokonania płatności kartą, wyciągi z bankowości elektronicznej, kserokopie paragonów fiskalnych itp.
  3. Aby wziąć udział w Loterii należy w trakcie jej trwania spełnić łącznie poniższe warunki:
   1. w Okresie sprzedaży promocyjnej, tj. od 27 czerwca 2022 r. od godziny 00:00:00 do 31 sierpnia 2022 r. do godziny 23:55:00 zakupić jednorazowo (tzn. potwierdzone na jednym Dowodzie zakupu) przynajmniej dwa Produkty Promocyjne (dalej: Zakup);
   2. w okresie od 27 czerwca 2022 r. od godziny 00:00:05 do 31 sierpnia 2022 r. do godziny 23:59:59 (dalej: Okres zgłoszeń) dokonać zgłoszenia do Loterii poprzez wysłanie wiadomości SMS zgodnie z pkt 3.4. Regulaminu albo poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Loterii zgodnie z pkt 3.7. Regulaminu;
   3. zachować do końca trwania Loterii, tj. do 10 listopada 2022 r. oryginały wszystkich Dowodów zakupu na podstawie których dokonano zgłoszeń w Loterii i które potwierdzają Zakup zgodnie z pkt 3.3.1. Regulaminu.
  4. Prawidłowe zgłoszenie poprzez wiadomość SMS powinno zostać wysłane na numer 4628 (koszt SMS zgodny z taryfą operatora) i zawierać w treści SMS prefiks – sformułowanie „orkla.” oraz po kropce:

   Przykład treści wiadomości SMS:

   a) „orkla.123456.29062022” lub „orkla.123456.29-06-2022” lub „orkla.123456.29.06.2022” - taka wiadomość SMS stanowi zgłoszenie udziału w Loterii na podstawie Zakupu dokon

   b) „orkla.FV 233/07/2022.15072022” lub „orkla.FV 233/07/2022.15-07-2022” lub „orkla.FV 233/07/2022.15.07.2022” – taka wiadomość SMS stanowi zgłoszenie udziału w Loterii na podstawie Zakupu, dokonanego w dniu 15 lipca 2022 r., który potwierdza konsumencka faktura VAT o numerze FV 233/07/2022.

   1. numer Dowodu zakupu potwierdzającego Zakup zgodnie z pkt 3.3.1 Regulaminu,
   2. a po kolejnej kropce – datę dokonania Zakupu wynikającą z ww. Dowodu zakupu w formacie DDMMRRRR lub DD-MM-RRRR lub DD.MM.RRRR, gdzie „DD” oznacza dzień daty dokonania Zakupu, „MM” miesiąc daty dokonania Zakupu, „RRRR” oznacza rok daty dokonania Zakupu.
  5. W odpowiedzi na prawidłowe zgłoszenie w formie wiadomości SMS Uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS – w zależności od tego, czy Uczestnik wygrał Nagrodę instant win, czy nie – o treści: „Gratulujemy! Wygrałeś nagrodę instant win – podwójny bilet do kina Cinema City! Szczegółowe warunki dotyczące odbioru nagrody znajdują się w regulaminie na stronie www.loteriasalvequick.pl. Zachowaj oryginał dowodu zakupu!” albo „Niestety nie udało się wygrać nagrody instant win. Pamiętaj, że Twoje zgłoszenie bierze udział w najbliższym losowaniu nagród II stopnia i/lub nagrody głównej. Zachowaj oryginał dowodu zakupu!”. Wiadomość zostanie przesłana do Uczestnika nie później niż w ciągu 30 minut od chwili przesłania zgłoszenia w formie wiadomości SMS. Zgłoszenie Uczestnika, które zostało wyłonione jako zwycięskie dla Nagrody instant win nie jest brane pod uwagę przy losowaniach Nagród II stopnia i losowaniu Nagrody Głównej.
  6. W odpowiedzi na nieprawidłowe zgłoszenie w formie wiadomości SMS Uczestnik otrzyma wiadomość zwrotną informującą o powstałych błędach oraz możliwości ich poprawy, przy czym przesłanie poprawionego zgłoszenia może nastąpić wyłącznie w Okresie zgłoszeń.
  7. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Loterii poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Loterii www.loteriasalvequick.pl (dalej: Formularz zgłoszeniowy) obejmuje:
   1. wprowadzenie numeru telefonu;
   2. wprowadzenie numeru Dowodu zakupu potwierdzającego zakup zgodnie z pkt 3.3.1. Regulaminu;
   3. wprowadzenie daty Zakupu widniejącej na Dowodzie zakupu;
   4. zaznaczenie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści;
   5. dokonanie prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez Organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA, celem którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np. konieczność zaznaczenia pola kontrolnego lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej loterii lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka/obrazków);
   6. kliknięcie przycisku potwierdzającego wysłanie Formularza zgłoszeniowego.
  8. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego przesłanie Formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Loterii wyświetlony zostanie komunikat – w zależności od tego czy Uczestnik wygrał Nagrodę instant win, czy nie – o treści : „Gratulujemy! Wygrałeś nagrodę instant win – podwójny bilet do kina Cinema City! Szczegółowe warunki dotyczące odbioru nagrody znajdują się w regulaminie na stronie www.loteriasalvequick.pl. Zachowaj oryginał dowodu zakupu!” albo „Niestety nie udało się wygrać nagrody instant win. Pamiętaj, że Twoje zgłoszenie bierze udział w najbliższym losowaniu nagród II stopnia i/lub nagrody głównej. Zachowaj oryginał dowodu zakupu!”. Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia zwycięskiego, poza komunikatem wyświetlonym na stronie internetowej Loterii do Laureata zostanie wysłana na numer telefonu podany w Formularzu zgłoszeniowym wiadomość SMS o analogicznej treści, tj.: „Gratulujemy! Wygrałeś nagrodę instant win – podwójny bilet do kina Cinema City! Szczegółowe warunki dotyczące odbioru nagrody znajdują się w regulaminie na stronie www.loteriasalvequick.pl. Zachowaj oryginał dowodu zakupu!”. Wiadomość zostanie przesłana do Uczestnika nie później niż w ciągu 30 minut od chwili przesłania Formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie Uczestnika, które zostało wyłonione jako zwycięskie dla Nagrody instant win nie jest brane pod uwagę przy losowaniach Nagród II stopnia i losowaniu Nagrody Głównej.
  9. W odpowiedzi na nieprawidłowe zgłoszenie w formie Formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Loterii wyświetlony zostanie komunikat informujący o powstałych błędach oraz możliwości ich poprawy, przy czym przesłanie poprawionego zgłoszenia może nastąpić wyłącznie w Okresie zgłoszeń.
  10. Numer Dowodu zakupu w przypadku paragonu fiskalnego, który Uczestnik powinien podać w wiadomości SMS zgodnie z pkt 3.4.1. Regulaminu albo w Formularzu zgłoszeniowym zgodnie z pkt 3.7.2. Regulaminu oznacza numer, który znajduje się w górnej części paragonu fiskalnego, po prawej stronie nad listą produktów i na wysokości daty wystawienia paragonu fiskalnego. Numer paragonu fiskalnego powinien zostać podany w zgłoszeniu w identycznym formacie jaki wynika z paragonu fiskalnego. Załącznik nr 1 do Regulaminu zawiera wizualizację przykładowego paragonu fiskalnego, na której zaznaczono elipsą jego numer w rozumieniu Regulaminu.
  11. Data i godzina zakupu na Dowodzie zakupu potwierdzającym Zakup nie może być późniejsza niż data i godzina wysłania zgłoszenia udziału w Loterii. Zakup nie może zostać anulowany, bez względu na podstawę prawną takiego anulowania (np. zwrot zakupionych Produktów Promocyjnych). W przypadku, gdyby doszło do anulowania Zakupu, Dowód zakupu uzyskany w związku z tym Zakupem nie może stanowić podstawy do zgłoszenia udziału w Loterii i wydania w niej nagród.
  12. Jeden Dowód zakupu może zostać zgłoszony do Loterii tylko raz, nawet jeśli dokumentuje Zakup więcej niż dwóch sztuk Produktów Promocyjnych (np. czterech Produktów Promocyjnych). Każda wiadomość SMS, o której mowa w pkt 3.4. Regulaminu oraz każdy przesłany Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt 3.7. Regulaminu, to jedno zgłoszenie w Loterii. Jeden Uczestnik może w Loterii przesłać więcej niż jedno zgłoszenie, jednakże za każdym razem przy wykorzystaniu tego samego numeru telefonu, który podał w pierwszym przesłanym Formularzu zgłoszeniowym lub z którego przesłał pierwsze zgłoszenie (wiadomość SMS) w Loterii oraz pod warunkiem spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w Regulaminie (tzn. w każdym przypadku na podstawie odrębnego Dowodu zakupu potwierdzającego Zakup zgodnie z pkt 3.3.1. Regulaminu).
  13. Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także zgłoszenia wysłane przed lub po upływie Okresu zgłoszeń nie będą brały udziału w Loterii.
  14. Przesłanie zgłoszenia w Loterii wiąże się z obowiązkiem zapoznania się i akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Uczestnik przystępując do Loterii zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii, a także zobowiązuje się do zachowania wszystkich Dowodów zakupu zgłoszonych w Loterii do końca jej trwania.
  15. Zgłoszenie udziału w Loterii jest możliwe wyłącznie w Okresie zgłoszeń. O chwili przesłania zgłoszenia decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu do Organizatora zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ wiadomości SMS, o której mowa w pkt 3.4. Regulaminu albo wpływ danych teleinformatycznych z Formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt 3.7. Regulaminu na serwer systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Organizatora do przyjmowania zgłoszeń w Loterii.
  16. Każdemu zgłoszeniu, które wpłynie do Organizatora w ramach Loterii zostanie przypisany kolejny numer identyfikacyjny nadawany przez system teleinformatyczny wykorzystywany przez Organizatora.
  17. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Loterii może korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu. Jako numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer telefonu, z którego Uczestnik wysłał swoje pierwsze zgłoszenie SMS w Loterii lub który podał w pierwszym przesłanym Formularzu zgłoszeniowym.

   Ponowne zgłoszenie udziału w Loterii przez tego samego Uczestnika jednakże z wykorzystaniem innego numeru telefonu, a także zgłoszenie udziału w Loterii przez dwóch lub więcej Uczestników z wykorzystaniem tego samego numeru telefonu, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Loterii oraz pozbawienia jej prawa do nagrody.
  18. W Loterii uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane z telefonów komórkowych za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, a w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu
  19. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania zostanie odebrane prawo do nagrody, a Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii.
  20. Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu”, korzystanie w ramach Loterii z urządzeń, które wysyłają wiadomości SMS lub automatycznie generują zgłoszenia w Formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej Loterii, a także wykorzystywanie innych sposobów wysyłania zgłoszeń niż osobiste wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS z telefonu komórkowego lub wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera). Organizator, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z Loterii Uczestnika dokonującego takiego naruszenia.
  21. Organizator przy przyjmowaniu zgłoszeń udziału w Loterii automatycznie weryfikuje zgłoszenia pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Proces przyjmowania zgłoszeń nadzorowany jest przez Komisję nadzoru powołaną przez Organizatora do sprawowania nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii.
  22. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do ilości zgłoszeń dokonanych przez tego samego Uczestnika (tj. z uwagi na ich wyjątkowo dużą liczbę), Uczestnik taki może zostać zobligowany przez Organizatora do przesłania czytelnych zdjęć lub skanów wszystkich Dowodów zakupu potwierdzających dokonanie Zakupu zgodnie z 3.3.1. Regulaminu odpowiadających liczbie dokonanych zgłoszeń. Organizator wezwie Uczestnika do przesłania wszystkich ww. Dowodów zakupów kontaktując się z nim na numer telefonu (w formie wiadomości SMS), z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia do Loterii lub który został podany w Formularzu zgłoszeniowym. Kontakt ze strony Organizatora może nastąpić w okresie od dnia 27 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. W odpowiedzi na wezwanie Organizatora Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora na adres e-mail kontakt@loteriasalvequick.pl czytelne zdjęcia lub skany wszystkich ww. Dowodów zakupu w terminie 24 godzin od momentu otrzymania wezwania, z zastrzeżeniem, że jeśli Organizator wezwie Uczestnika w dniu 31 sierpnia 2022 r. to Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć ww. Dowody zakupu nie później niż do godziny 11:00 w dniu 1 września 2022 r. Uczestnik, który w odpowiedzi na wezwanie Organizatora nie prześle w wyznaczonym terminie wszystkich Dowodów zakupu w odpowiedniej liczbie zostanie wykluczony z udziału w Loterii.
  23. Jeśli w ramach Loterii jeden Uczestnik ponownie prześle zgłoszenie (nie tylko po raz drugi, ale i każdy kolejny), które zawiera ten sam numer Dowodu zakupu oraz tę sama datę dokonania Zakupu, które wcześniej zostały już razem podane w innym zgłoszeniu przesłanym w ramach Loterii przez tego Uczestnika, wówczas takie zgłoszenie jest wykluczane z udziału w Loterii.
  24. Jeśli w ramach Loterii zostanie ponownie przesłane zgłoszenie (nie tylko po raz drugi, ale i każdy kolejny), które zawiera ten sam numer Dowodu zakupu oraz tę samą datę dokonania Zakupu, które wcześniej zostały już razem podane w innym zgłoszeniu przesłanym w ramach Loterii, wówczas takie zgłoszenie jest wykluczane z udziału w Loterii.
  25. W przypadku dokonania przez Uczestnika zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3.23. lub 3.24. Regulaminu poprzez Formularz zgłoszeniowy, po kliknięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego przesłanie Formularza zgłoszeniowego, wyświetlony zostanie komunikat, a w przypadku zgłoszenia poprzez SMS - wysłana wiadomość SMS o treści: „Podany przez Ciebie numer Dowodu zakupu został już wcześniej zgłoszony w Loterii. Zgodnie z regulaminem Twoje zgłoszenie zostało wykluczone z udziału w Loterii.”.
 4. PULA NAGRÓD W LOTERII
  1. Do wygrania w Loterii przewidziane są następujące nagrody:
   1. 1 (słownie: jedna) nagroda główna, którą stanowi bon wakacyjny o wartości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) do wykorzystania w biurze podróży „ITAKA” lub na www.itaka.pl wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 2.222,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) przeznaczoną na poczet pokrycia podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Loterii (dalej: Nagroda Główna),
   2. 100 (słownie: sto) nagród II stopnia, przy czym pojedynczą nagrodę stanowi pakiet czterech, jednodniowych biletów do parku rozrywki „Suntago Wodny Świat”; łączna wartość pojedynczej nagrody II stopnia wynosi 656,64 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 64/100) brutto (dalej: Nagroda II stopnia);
   3. 660 (słownie: sześćset sześćdziesiąt) nagród instant win, przy czym pojedynczą nagrodę stanowi pakiet dwóch biletów do wykorzystania w dowolnym kinie sieci „Cinema City” w Polsce; łączna wartość pojedynczej nagrody instant win wynosi 41,04 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych 04/100) brutto (dalej: Nagrody instant win).
  2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w Polsce. Dodatkowa nagroda pieniężna przypisana do Nagrody Głównej nie będzie podlegała wydaniu laureatowi, ale zostanie potrącona przez Organizatora zgodnie z art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na poczet pokrycia podatku od wygranej w Loterii, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Nagrody II stopnia oraz Nagrody instant win podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  3. Szczegółowe warunki skorzystania z Nagrody Głównej znajdują się na stronie internetowej wystawcy bonu - https://www.itaka.pl/bon_wakacyjny/, z którymi laureat zobowiązany jest zapoznać się przed przystąpieniem do realizacji Nagrody Głównej. Nagrodę Główną należy zrealizować w terminie do końca kwietnia 2024 r. Nagroda II stopnia uprawnia do całodziennego korzystania ze strefy „Jamango”, „Relax” oraz „Saunaria” w parku rozrywki „Suntago Wodny Świat”. Nagrody II stopnia należy zrealizować w terminie do 30 czerwca 2023 r. Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją Nagrody II stopnia, np. koszty transportu do parku rozrywki, ewentualnego noclegu, wyżywienia itp. pokrywają laureaci we własnym zakresie. Nagrody instant win należy zrealizować do dnia 15 czerwca 2023 r.
  4. Łączna wartość brutto puli nagród w Loterii wynosi 114.972,40 zł (słownie: sto czternaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 40/100).
 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD INSTANT WIN
  1. Laureatami Loterii są Uczestnicy, którzy nadesłali prawidłowe zgłoszenia, zostaną wyłonieni zgodnie z postanowieniami Regulaminu i spełnią wszystkie warunki otrzymania nagrody określone w Regulaminie (dalej: Laureaci)
  2. Na podstawie jednego zgłoszenia Uczestnik może zostać Laureatem jednej Nagrody w Loterii. Oznacza to, że jeśli Uczestnik na podstawie danego zgłoszenia został – dla przykładu – Laureatem Nagrody instant win to na podstawie tego samego zgłoszenia nie może zostać później Laureatem Nagrody II stopnia ani Nagrody Głównej. W całej Loterii jeden Uczestnik może wygrać łącznie nie więcej niż trzy Nagrody – po jednej z każdego rodzaju, tj. jedną Nagrodę instant win, jedną Nagrodę II stopnia i Nagrodę Główną.
  3. Przyznawanie Nagród instant win odbywa się zgodnie z następującą procedurą:
   1. bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii Uczestnikowi zostanie przekazana informacja, czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim, albo że jego zgłoszenie jest niewygrywające (treść informacji podana jest w pkt 3.5. i 3.8. Regulaminu). W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego informacja ta zostanie bezpośrednio wyświetlona na ekranie monitora oraz – w przypadku zgłoszenia zwycięskiego – przesłana również w formie wiadomości SMS, a w przypadku zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem SMS – do Uczestnika zostanie wysłana zwrotna wiadomość SMS;
   2. przypisanie Nagrody instant win do zgłoszenia następuje w momencie otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź pierwsze po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana Nagroda instant win. Nagrody instant win są przypisane do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora (protokół ten nie jest dostępny dla Uczestników Loterii);
   3. w przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana Nagroda instant win jest przypisywana do pierwszego zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna Nagroda instant win. Odpowiednio, jeśli w dwóch przedziałach czasowych nie zostanie dokonane żadne zgłoszenie, nagrody z tych przedziałów czasowych przypisywane są do kolejnych zgłoszeń z kolejnego przedziału czasowego itd. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona zgłoszenia do Loterii po otwarciu ostatniej bramki w danym dniu Okresu zgłoszeń, nieprzyznane Nagrody instant win w tym dniu zostaną przypisane do pierwszej bramki w kolejnym dniu Okresu zgłoszeń.

   Przykłady:

   a) jeśli 20 lipca 2022 r. godzina otwarcia bramki to 10:37:35, wówczas Uczestnik, którego zgłoszenie wpłynie jako pierwsze w momencie wybicia tej godziny lub jako pierwsze od jej wybicia zostaje Laureatem dla Nagrody instant win przypisanej do tej bramki;

   b) jeśli 20 lipca 2022 r. godzina otwarcia pierwszej bramki to 10:37:35, a drugiej bramki to 11:56:57 i pomiędzy tymi godzinami nie wpłynie do Loterii żadne zgłoszenie, wówczas Uczestnik, którego zgłoszenie wpłynie jako pierwsze w momencie wybicia godziny otwarcia drugiej bramki lub jako pierwsze od jej wybicia zostaje Laureatem dla Nagrody instant win przypisanej do pierwszej bramki, a dopiero kolejne zgłoszenie, które wpłynie po otwarciu drugiej bramki zostanie zwycięskie dla Nagrody instant win przypisanej do drugiej bramki;

   c) jeśli 20 lipca 2022 r. godzina otwarcia ostatniej bramki to 23:12:35 i żadne zgłoszenie nie wpłynie do Loterii od momentu otwarcia tej bramki do zakończenia dnia, wówczas Nagrody instant win przeznaczone do wygrania w dniu 20 lipca 2022 r. a nieprzypisane do żadnego zgłoszenia przechodzą na dzień 21 lipca 2022 r. i zostają przypisane do pierwszej bramki otwartej w dniu 21 lipca 2022 r

  4. W Okresie zgłoszeń w Loterii otwartych zostanie łącznie 660 bramek – po 10. bramek każdego dnia Okresu zgłoszeń. Oznacza to, że na każdy dzień Okresu zgłoszeń przewidzianych do wygrania jest 10 Nagród instant win, z zastrzeżeniem pkt 5.3.3. Regulaminu.
  5. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. Harmonogram otwarcia bramek zostanie zdeponowany przez Organizatora w zamkniętej kopercie u notariusza do dnia 27 czerwca 2022 r. Harmonogram jest poufny i niedostępny dla Uczestników, nie ulega zmianie w trakcie trwania Loterii.
  6. Laureaci Nagród instant win zobowiązani są w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o wygranej zgodnie z pkt 5.3.1. Regulaminu (otrzymania zwrotnej wiadomości SMS), wypełnić i przesłać na adres e-mail Organizatora kontakt@loteriasalvequick.pl czytelne zdjęcie lub skan prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza dla laureatów Nagród instant win (liczy się data wpływu do Organizatora). Wzór formularza dla Laureatów Nagród instant win stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. W ramach formularza Laureat zobowiązany jest:
   1. podać dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj. imię i nazwisko Laureata, numer telefonu komórkowego podany w Formularzu zgłoszeniowym lub z którego przesłano zwycięskie zgłoszenie w Loterii oraz adres e-mail, na który ma zostać wysłana Nagroda instant win;
   2. oraz zaznaczyć oświadczenia o następującej treści:

    „Oświadczam, że Zakup Produktów Promocyjnych, który stanowił podstawę zgłoszenia mojego udziału w Loterii nie został anulowany, w tym zwłaszcza Produkty te nie zostały przeze mnie zwrócone.

    Ponadto oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz nie należę do kategorii osób, których udział w Loterii został wykluczony – zgodnie z treścią pkt 2.2. regulaminu Loterii.”

   3. a dodatkowo do wiadomości e-mail zawierającej formularz Laureata dołączyć również (w formie załącznika) czytelne zdjęcie lub skan Dowodu zakupu potwierdzającego dokonanie Zakupu zgodnie z pkt 3.3.1. Regulaminu, którego numer oraz data Zakupu będą zgodne z numerem oraz datą Zakupu podanymi w zwycięskim zgłoszeniu udziału w Loterii.
 6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD II STOPNIA I NAGRODY GŁÓWNEJ
  1. Loteria podzielona jest na 10 (słownie: dziesięć) okresów, w którym przyjmowane są zgłoszenia:

   (dalej: Okresy)

   1. pierwszy okres trwa w dniach od 27 czerwca 2022 r. od godziny 00:00:05 do 3 lipca 2022 r. do godziny 23:59:59;
   2. drugi okres trwa w dniach od 4 lipca 2022 r. od godziny 00:00:00 do 10 lipca 2022 r. do godziny 23:59:59;
   3. trzeci okres trwa w dniach od 11 lipca 2022 r. od godziny 00:00:00 do 17 lipca 2022 r. do godziny 23:59:59;
   4. czwarty okres trwa w dniach od 18 lipca 2022 r. od godziny 00:00:00 do 24 lipca 2022 r. do godziny 23:59:59;
   5. piąty okres trwa w dniach od 25 lipca 2022 r. od godziny 00:00:00 do 31 lipca 2022 r. do godziny 23:59:59;
   6. szósty okres trwa w dniach od 1 sierpnia 2022 r. od godziny 00:00:00 do 7 sierpnia 2022 r. do godziny 23:59:59;
   7. siódmy okres trwa w dniach od 8 sierpnia 2022 r. od godziny 00:00:00 do 14 sierpnia 2022 r. do godziny 23:59:59
   8. ósmy okres trwa w dniach od 15 sierpnia 2022 r. od godziny 00:00:00 do 21 sierpnia 2022 r. do godziny 23:59:59
   9. dziewiąty okres trwa w dniach od 22 sierpnia 2022 r. od godziny 00:00:00 do 28 sierpnia 2022 r. do godziny 23:59:59
   10. dziesiąty okres trwa w dniach od 29 sierpnia 2022 r. od godziny 00:00:00 do 31 sierpnia 2022 r. do godziny 23:59:59
  2. Losowania Laureatów Nagród II Stopnia oraz Nagrody Głównej przeprowadzane są w siedzibie Organizatora przy ul. Pilskiej 8 w Ujściu, po godzinie 12:00 i odbywają się w trybie losowania ręcznego zgodnie z zasadami wskazanymi pkt 6.3. – 6.5. Regulaminu pod nadzorem Komisji nadzoru.
  3. Przed przystąpieniem do ręcznego losowania Komisja nadzoru weryfikuje zgłoszenia znajdujące się w bazie zgłoszeń wygenerowanej z systemu przyjmującego zgłoszenia na potrzeby przeprowadzenia danego losowania – zgodnie z pkt 6.6. i 6.7.1. Regulaminu. Komisja nadzoru weryfikuje zgłoszenia pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w tym zwłaszcza pkt 3.17. – 3.20. i 3.23. – 3.24. Regulaminu. Jeżeli Komisja nadzoru stwierdzi naruszenie Regulaminu, w tym zwłaszcza pkt 3.17. – 3.20. i 3.23. – 3.24. Regulaminu Komisja nadzoru wykluczy je z Loterii. Komisja nadzoru wykluczy również z udziału w Loterii Uczestnika stosującego ww. metody. Komisja nadzoru zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.

   W przypadku, gdy Komisja nadzoru ustali, że w bazie zgłoszeń przygotowanej na potrzeby danego losowania znajdują się zgłoszenia niespełniające warunków opisanych w Regulaminie, zgłoszenia te zostaną wykluczone z bazy zgłoszeń. Oznacza to, że na potrzeby danego losowania i przed jego rozpoczęciem baza zgłoszeń zostanie zaktualizowana i będzie zawierać wyłącznie prawidłowe zgłoszenia, które zostaną wzięte pod uwagę w danym losowaniu. Numery zgłoszeń znajdujące się w tej bazie nadane im zgodnie z pkt 3.16. Regulaminu nie ulegają zmianie i zostaną w takim formacie uwzględnione w zaktualizowanej bazie zgłoszeń
  4. Każde ręczne losowanie polega na wylosowaniu z urn przez członka Komisji kartek (lub innych przedmiotów) z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego zgłoszenia nadany mu wcześniej zgodnie z pkt 3.16. Regulaminu. Liczba urn z kartkami (lub innymi przedmiotami) z cyframi uzależniona jest od liczby zgłoszeń, które wpłyną do Organizatora w ramach Loterii – w ten sposób, żeby z poszczególnych urn wyciągane były cyfry, które kolejno stanowić będą cyfry jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd.

   Przykład: gdy w danym Okresie kolejnym zgłoszeniom zostaną nadane numery od 459000 do 658922, urn będzie sześć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Na przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, a cyfra wylosowana w szóstej urnie to 5, zwycięskim zgłoszeniem będzie to, któremu nadano wcześniej zgodnie z pkt 4.12. Regulaminu numer 502153. W ostatniej urnie znajdować się będą jedynie takie cyfry, które mogą pozwolić na utworzenie istniejącego numeru zgłoszenia (np. jeśli w danym Okresie kolejnym zgłoszeniom zostaną nadane numery od 459000 do 658922, to w ostatniej urnie z cyframi tysięcy znajdować się będą cyfry od 4 do 6, a nie będzie w niej cyfr od 0 do 3 oraz od 7 do 9, gdyż wylosowanie którejkolwiek z nich w żadnym przypadku nie pozwoliłoby na wyłonienie zwycięskiego zgłoszenia). W przypadku wylosowania z ostatniej urny cyfry, która nie pozwala na utworzenie istniejącego numeru zgłoszenia, to taka cyfra jest odrzucana, a losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania cyfry pozwalającej na utworzenie istniejącego numeru zgłoszenia (np. gdy przy zgłoszeniach z numerami od 459000 do 658922 z pierwszej urny wylosowana zostałaby cyfra 7, z drugiej cyfra 5, z trzeciej cyfra 8, z czwartej cyfra 4, z piątej cyfra 7, a szóstej cyfra 6, to wylosowany numer 674857 nie dawałby istniejącego numeru zgłoszenia, stąd cyfra 6 zostałaby odrzucona, a dalsze losowanie dotyczyłoby jedynie cyfr 4 oraz 5)
  5. Na potrzeby przeprowadzania losowań, o których mowa w pkt 6.4. Regulaminu przyjmuje się, że po nadaniu w Loterii kolejnego numeru identyfikacyjnego, na który składa się większa niż dotąd ilość cyfr, wszystkim dotychczas nadanym numerom identyfikacyjnym w domyśle zostaje dodana cyfra „0” na początku danego numeru identyfikacyjnego (np. jeśli zostanie nadany numer identyfikacyjny 10, to na potrzeby losowań przyjmuje się, że dotychczasowe numery identyfikacyjne 1-9 zostają zmienione w domyśle na numery 01-09; jeśli zostanie nadany numer identyfikacyjny 100, to na potrzeby losowań przyjmuje się, że dotychczasowe numery identyfikacyjne 01-99 zostają zmienione w domyśle na numery 001-099, itd.).
  6. Losowania Laureatów Nagród II stopnia przeprowadzane są w najbliższy dzień roboczy po zakończeniu każdego Okresu, o którym mowa w pkt 6.1. Regulaminu. W każdym takim losowaniu zostanie wylosowanych 10 Laureatów Nagród II stopnia. Przy przeprowadzaniu losowania Laureatów Nagród II Stopnia za dany Okres Organizator bierze pod uwagę tylko prawidłowe zgłoszenia, które zostały dokonane w ciągu tego Okresu i nie zostały wyłonione jako zwycięskie dla Narody instant win.

   Przykład: pierwsze losowanie Laureatów Nagród II stopnia przeprowadzane jest w dniu 4 lipca 2022 r. W losowaniu tym Organizator bierze pod uwagę prawidłowe zgłoszenia, które zostały dokonane w pierwszym Okresie, z pominięciem tych zgłoszeń, które zostały wyłonione jako zwycięskie dla Nagród instant win.
  7. Losowanie Laureata Nagrody Głównej przeprowadzone jest zgodnie z następującymi zasadami:
   1. losowanie odbywa się w dniu 1 września 2022 r., bezpośrednio po przeprowadzeniu ostatniego losowania Laureatów Nagród II Stopnia i wzięte zostaną w nim pod uwagę wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane przez Organizatora w Okresie zgłoszeń, które nie zostały dotychczas nagrodzone w Loterii, tzn. zgłoszenia, na podstawie których przyznane zostały Nagrody II stopnia albo Nagrody instant win nie są brane pod uwagę w losowaniu Nagrody Głównej;
   2. w pierwszej kolejności Organizator losuje jednego Laureata podstawowego dla Nagrody Głównej, a następnie jednego Laureata rezerwowego dla tej Nagrody. Uczestnik, który został wylosowany jako Laureat podstawowy dla Nagrody Głównej nie jest brany pod uwagę (tj. jego ewentualnie inne zgłoszenia w Loterii) w losowaniu Laureata rezerwowego dla tej Nagrody.
  8. W przypadku, gdy zgłoszenie wylosowane jako podstawowe dla Nagrody Głównej nie spełnia wszystkich warunków lub Laureat podstawowy nie spełni wszystkich warunków wydania mu Nagrody Głównej określonych w Regulaminie to Nagroda Główna przyznana zostanie Laureatowi rezerwowemu, pod warunkiem, że zgłoszenie wylosowane jako rezerwowe spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie oraz że Laureat rezerwowy spełni wszystkie warunki uzyskania tej Nagrody określone w Regulaminie. W przypadku, gdy Laureat rezerwowy nie spełni wszystkich warunków wydania mu Nagrody Głównej określonych w Regulaminie to Nagroda Główna pozostanie własnością Organizatora. Do Laureata rezerwowego stosuje się odpowiednio wszystkie warunki i wymagania uzyskania Nagrody Głównej przewidziane dla jej Laureata podstawowego
  9. Laureaci Nagród II stopnia zostaną poinformowani o wygranej w terminie 3 dni roboczych od dnia wylosowania ich zgłoszenia. Organizator powiadomi Laureatów Nagród II stopnia o wygranej za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, z którego przesłali zwycięskie zgłoszenie lub który podali w Formularzu zgłoszeniowym. Treść komunikatu o wygranej zawiera informację dotyczącą zwycięskiego Dowodu zakupu (jego numer i datę Zakupu), który Laureat zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora oraz informację o konieczności wypełnienia i przesłania w oznaczonym terminie formularza laureata Nagrody II stopnia, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Loterii i w załączniku nr 3 do Regulaminu.
  10. Laureaci Nagród II stopnia zobowiązani są w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o wygranej zgodnie z pkt 6.9. Regulaminu (otrzymania wiadomości SMS), wypełnić i przesłać na adres e-mail Organizatora kontakt@loteriasalvequick.pl czytelne zdjęcie lub skan prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza dla laureatów Nagród II stopnia (liczy się data wpływu do Organizatora). Wzór formularza dla Laureatów Nagród II stopnia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu i udostępniony jest na stronie internetowej Loterii. W ramach formularza Laureat zobowiązany jest:
   1. podać dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj. imię i nazwisko Laureata, numer telefonu komórkowego podany w Formularzu zgłoszeniowym lub z którego przesłano zwycięskie zgłoszenie w Loterii (i który jednocześnie umożliwi kontakt kuriera z adresatem przesyłki) oraz adres korespondencyjny na terenie Polski, na który ma zostać wysłana Nagroda II stopnia
   2. oraz zaznaczyć oświadczenia o następującej treści:

    „Oświadczam, że Zakup Produktów Promocyjnych, który stanowił podstawę zgłoszenia mojego udziału w Loterii nie został anulowany, w tym zwłaszcza Produkty te nie zostały przeze mnie zwrócone.

    Ponadto oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz nie należę do kategorii osób, których udział w Loterii został wyłączony – zgodnie z treścią pkt 2.2. regulaminu Loterii.”,

   3. a dodatkowo do wiadomości e-mail zawierającej formularz Laureata dołączyć również (w formie załącznika) czytelne zdjęcie lub skan Dowodu zakupu potwierdzającego dokonanie Zakupu zgodnie z pkt 3.3.1. Regulaminu, którego numer oraz data Zakupu będą zgodne z numerem oraz datą Zakupu podanymi w zwycięskim zgłoszeniu udziału w Loterii.
  11. W terminie 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia losowania Laureata Nagrody Głównej, Laureat podstawowy dla Nagrody Głównej zostanie powiadomiony przez Organizatora o wylosowaniu jego zgłoszenia. Organizator skontaktuje się z Laureatem podstawowym na numer telefonu, z którego przesłane zostało zwycięskie zgłoszenie lub który Laureat podał w Formularzu zgłoszeniowym. Kontakt nastąpi poprzez połączenie telefoniczne oraz wysłanie wiadomości SMS zawierającej informację o warunkach formalnych, których spełnienie jest niezbędne do wydania Nagrody Głównej. Informując o wygranej Organizator przekaże Laureatowi informację dotyczącą zwycięskiego Dowodu zakupu (jego numer i datę Zakupu), który Laureat zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora oraz informację o konieczności wypełnienia i przesłania w oznaczonym terminie formularza laureata Nagrody Głównej, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Loterii oraz w załączniku nr 4 do Regulaminu.

   Próba uzyskania połączenia telefonicznego podejmowana jest w dniach roboczych w godzinach 9.00-17.00, trzykrotnie w ciągu każdego dnia (z przerwą minimum 2 godz.), przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy, a w przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 15 minutach. W związku z powyższym, Uczestnicy powinni utrzymywać ten numer telefonu w zasięgu sieci telefonicznej.
  12. Laureat podstawowy Nagrody Głównej zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu do Organizatora), licząc od ostatniego, tj. trzeciego dnia roboczego, w którym powinno nastąpić powiadomienie o wygranej zgodnie z pkt 6.11. Regulaminu, doręczyć Organizatorowi (np. osobiście lub listem poleconym z dopiskiem na kopercie: „Loteria Salvequick”) na adres Sun Group sp. z o.o. sp. k., ul. Pilska 8, 64-850 Ujście, dokumenty (dalej: Dokumenty) zawierające:
   1. oryginalny Dowód zakupu potwierdzający dokonanie Zakupu zgodnie z pkt 3.3.1. Regulaminu, którego numer oraz data Zakupu będą zgodne z numerem oraz datą Zakupu podanymi w zwycięskim zgłoszeniu udziału w Loterii; przy czym jeśli podstawą do dokonania zwycięskiego zgłoszenia był Dowód zakupu w postaci faktury konsumenckiej (bez numeru NIP), która została doręczona Uczestnikowi przez sprzedawcę w formie elektronicznej, Uczestnik zobowiązany jest doręczyć Organizatorowi wydruk takiej faktury;
   2. wypełniony i podpisany formularz Laureata, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu i udostępniony jest na stronie internetowej Loterii.
  13. Dowód zakupu potwierdza dokonanie Zakupu, jeżeli spełnia następujące warunki:
   1. jest prawdziwy, tzn.: wystawiony przez punkt sprzedaży, którego dane się na nim znajdują, nie jest podrobiony lub sfałszowany;
   2. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych Dowodów zakupu;
   3. jest na nim słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, że Zakup dotyczył dwóch Produktów Promocyjnych.
  14. Jeśli prawo do Nagrody Głównej zgodnie z pkt 6.8. Regulaminu przejdzie na Laureata rezerwowego zostanie on powiadomiony o tym przez Organizatora w sposób opisany w pkt 6.11. Regulaminu. Oznacza to, że kontakt ze strony Organizatora następuje w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym prawo do Nagrody Głównej przeszło na Laureata rezerwowego. Laureat rezerwowy dopiero po otrzymaniu wiadomości o wygranej od Organizatora powinien doręczyć Organizatorowi Dokumenty zgodnie z pkt 6.12. Regulaminu.
 7. ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD W LOTERII
  1. Wszystkie nagrody w Loterii zostaną wydane do dnia 21 października 2022 r. Nagrody II stopnia oraz Nagroda główna zostaną wysłane przesyłką kurierską na adresy korespondencyjne podane przez Laureatów w formularzach, zgodnie z pkt 6.10.1. i 6.12.2. Regulaminu. Nagrody instant win zostaną wysłane na adresy e-mail podane przez Laureatów zgodnie z pkt 5.6.1. Regulaminu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w Loterii Laureatom co do których stwierdzono naruszenie postanowień Regulaminu lub istnienie poważnych i nieusuwalnych wątpliwości odnośnie zgodności ich udziału w Loterii z Regulaminem, np.:
   1. branie udziału w Loterii z użyciem fikcyjnego numeru telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie RP) lub więcej niż jednego numeru telefonu lub przy użyciu danych osobowych innej osoby, lub
   2. generowanie zgłoszeń w sposób automatyczny lub
   3. prowadzenie jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Loterii.
  3. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Loterii pozostają własnością Organizatora. W przypadku niespełnienia przez Laureata warunków określonych w Regulaminie niezbędnych do otrzymania nagrody, nagroda pozostaje własnością Organizatora – o ile nie istnieje podstawa do jej wydania Laureatowi rezerwowemu.
  4. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, jak również odmiennego niż opisany w Regulaminie sposobu wydania nagród.
  5. Ogłoszenie wyników Loterii nastąpi poprzez publikację imienia oraz pierwszej litery nazwiska każdego z Laureatów na stronie internetowej Loterii www.loteriasalvequick.pl. Publikacja wyników Loterii następuje na bieżąco, po potwierdzeniu uprawnień poszczególnych Laureatów do otrzymania nagrody w Loterii. Wszystkie wyniki Loterii zostaną ostatecznie udostępnione najpóźniej do dnia 11 października 2022 r.
  6. W terminie do 5 dni kalendarzowych od przeprowadzenia każdego losowania Komisja sprawująca nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii, o której mowa w rozdziale 8 Regulaminu, sporządza protokół z losowania.
 8. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

  Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna komisja nadzoru (zwana w Regulaminie: Komisją nadzoru), która działa na podstawie swojego regulaminu wydanego przez Organizatora Loterii. W skład Komisji nadzoru wchodzą 2 osoby, wśród których jest minimum 1 osoba, która:

  1. przed rozpoczęciem pełnienia funkcji odbyła szkolenie z zakresu przepisów ustawy o grach hazardowych i regulaminu Loterii w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem Loterii;
  2. ma nienaganną opinię;
  3. posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do nadzorowania Loterii;
  4. nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać reklamacje od 27 czerwca 2022 r. do 4 listopada 2022 r. Reklamacje doręczone Organizatorowi po 4 listopada 2022 r. nie będą rozpatrywane.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych:
   1. w przypadku reklamacji zgłaszanych na piśmie (listem poleconym lub kurierem): imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania Uczestnika;
   2. w przypadku reklamacji zgłaszanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej: imię i nazwisko, adres elektroniczny do komunikacji z Uczestnikiem;
   3. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie,
   4. rodzaj gry losowej, w której Uczestnik brał udział (loteria promocyjna „Loteria Salvequick”),
   5. treść żądania wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz okoliczności uzasadniających reklamację.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dokonane:

   albo

   Nie jest dopuszczalne złożenie reklamacji w innej formie.

   1. na piśmie – listem poleconym lub kurierem na adres Organizatora tj. Sun Group sp. z o.o. sp. k., ul. Pilska 8, 64-850 Ujście z dopiskiem „Reklamacja – Loteria Salvequick” albo osobiście w siedzibie Organizatora (w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00)
   2. za pomocą środka komunikacji elektronicznej w postaci wiadomości wysłanej na adres e-mail Organizatora: kontakt@loteriasalvequick.pl z tematem „Reklamacja – Loteria Salvequick”.
  4. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora oraz wysłanie powiadomienia o rozstrzygnięciu nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych, ale nie później niż do 10 listopada 2022 r. W przypadku reklamacji złożonej na piśmie powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi w formie listu poleconego na adres wskazany w reklamacji. W przypadku reklamacji złożonej za pomocą środka komunikacji elektronicznej w postaci wiadomości e-mail powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi w formie zwrotnej wiadomości e-mail na adres elektroniczny do komunikacji wskazany przez Uczestnika. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne.
  5. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego i niezależnie od decyzji Organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.
  6. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Loterii są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Loterii jest Orkla Care S.A., ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa (kontakt: office@orklacare.pl). Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora jakim jest zlecenie przeprowadzenia Loterii i realizacji postanowień jej Regulaminu.
  3. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Loterii w związku z prowadzeniem postępowania reklamacyjnego, w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagród (np. prowadzenie ewidencji wydanych nagród, wydanie zaświadczeń o wygranej), jak również w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Organizator – Sun Group sp. z o.o. sp.k., ul. Pilska 8, 64-850 Ujście (kontakt: biuro@sungroup.pl).
  4. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Loterii znajduje się w załączniku nr 5 do Regulaminu.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin jest jawny i dostępny w siedzibie Organizatora w dni robocze w godz. 9.00 – 17.00 oraz na stronie internetowej Loterii www.loteriasalvequick.pl w terminie od 27 czerwca 2022 r. do 10 listopada 2022 r.
  2. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. Udział w Loterii jest dobrowolny.
  4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o grach hazardowych, Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
  5. Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, jedynie po zatwierdzeniu zmiany Regulaminu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu dokonane w tym trybie nie mogą naruszać praw konsumenta.
  6. Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
  7. Na wniosek Laureata Organizator odeśle mu oryginał Dowodu (lub Dowodów) zakupu, który Laureat przedstawił Organizatorowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Koszt wysyłki ponosi Organizator

ZAŁĄCZNIK NR 1

NUMER DOWODU ZAKUPU – WIZUALIZACJA

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ LAUREATA NAGRODY INSTANT WIN

W związku z wygraną w loterii promocyjnej „Loteria Salvequick” organizowanej przez Sun Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Ujściu, podaję swoje dane i składam oświadczenia wymagane dla wydania mi nagrody.

DANE OSOBOWE LAUERATA:

IMIĘ I NAZWISKO

 

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO (wykorzystany w związku z udziałem w Loterii)

 

ADRES E-MAIL

 

OŚWIADCZENIA LAUERATA (podpisanie jest niezbędne do wydania nagrody):

Oświadczam, że Zakup Produktów Promocyjnych, który stanowił podstawę zgłoszenia mojego udziału w Loterii nie został anulowany, w tym zwłaszcza Produkty te nie zostały przeze mnie zwrócone.

Ponadto oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz nie należę do kategorii osób, których udział w Loterii został wyłączony – zgodnie z treścią pkt 2.2. regulaminu Loterii.

DATA I CZYTELNY PODPIS LAUREATA

...............................................................................

 

Pamiętaj, aby w mailu zawierającym skan lub zdjęcie niniejszego formularza załączyć również czytelne zdjęcie lub skan Dowodu zakupu, którego numer i datę wystawienia podałaś/-łeś w zwycięskim zgłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 3

FORMULARZ LAUREATA NAGRODY II STOPNIA

W związku z wygraną w loterii promocyjnej „Loteria Salvequick” organizowanej przez Sun Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Ujściu, podaję swoje dane i składam oświadczenia wymagane dla wydania mi nagrody.

DANE OSOBOWE LAUERATA:

IMIĘ I NAZWISKO

 

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO (wykorzystany w związku z udziałem w Loterii)

 

ADRES KORESPONDENCYJNY

 

OŚWIADCZENIA LAUERATA (podpisanie jest niezbędne do wydania nagrody):

Oświadczam, że Zakup Produktów Promocyjnych, który stanowił podstawę zgłoszenia mojego udziału w Loterii nie został anulowany, w tym zwłaszcza Produkty te nie zostały przeze mnie zwrócone.

Ponadto oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz nie należę do kategorii osób, których udział w Loterii został wyłączony – zgodnie z treścią pkt 2.2. regulaminu Loterii.

DATA I CZYTELNY PODPIS LAUREATA

...............................................................................

 

Pamiętaj, aby w mailu zawierającym skan lub zdjęcie niniejszego formularza załączyć również czytelne zdjęcie lub skan Dowodu zakupu, którego numer i datę wystawienia podałaś/-łeś w zwycięskim zgłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 4

FORMULARZ LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ

W związku z wygraną w loterii promocyjnej „Loteria Salvequick” organizowanej przez Sun Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Ujściu, podaję swoje dane i składam oświadczenia wymagane dla wydania mi nagrody.

DANE OSOBOWE LAUERATA:

IMIĘ I NAZWISKO

 

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO (wykorzystany w związku z udziałem w Loterii)

 

ADRES KORESPONDENCYJNY

 

NUMER PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia i obywatelstwo)

 

RODZAJ ORAZ NUMER DOWODU TOŻSAMOŚCI

 

Wymóg zbierania Twojego numeru PESEL i numeru dowodu tożsamości (a jeśli nie masz numeru PESEL – adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa) nakłada na nas prawo, a dokładnie art. 20 ust. 5 oraz art. 20 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (możesz sprawdzić treść ww. przepisów na https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20092011540/U/D20091540Lj.pdf).

OŚWIADCZENIA LAUERATA (podpisanie jest niezbędne do wydania nagrody):

Oświadczam, że Zakup Produktów Promocyjnych, który stanowił podstawę zgłoszenia mojego udziału w Loterii nie został anulowany, w tym zwłaszcza Produkty te nie zostały przeze mnie zwrócone.

Ponadto oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz nie należę do kategorii osób, których udział w Loterii został wyłączony – zgodnie z treścią pkt 2.2. regulaminu Loterii

DATA I CZYTELNY PODPIS LAUREATA

...............................................................................

 


Pamiętaj, aby w mailu zawierającym skan lub zdjęcie niniejszego formularza załączyć również czytelne zdjęcie lub skan Dowodu zakupu, którego numer i datę wystawienia podałaś/-łeś w zwycięskim zgłoszeniu.

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZEPROWADZANIU LOTERII PROMOCYJNEJ „Loteria Salvequick”

 • Administratorem danych osobowych uczestników loterii promocyjnej „Loteria Salvequick” („Loteria”) jest Orkla Care S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa.

  Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Loterii należy kierować do Orkla Care S.A. listownie na adres: Orkla Care S.A., ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa, w formie elektronicznej na adres e-mail office@orklacare.pl lub telefonicznie pod numerem: 22 358 13 00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora, infolinia dostępna w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00).
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Orkla Care S.A. jakim jest zlecenie przeprowadzenia Loterii służącej promowaniu produktów marki „SALVEQUICK” należącej do Orkla Care S.A.
 • W niektórych przypadkach administratorem danych Uczestników Loterii jest jej organizator – Sun Group sp. z o.o. sp. k. Przypadki te obejmują realizację obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagród w Loterii, przyjmowaniem i rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji, jak również w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Organizator jest administratorem danych Uczestników w opisanych przypadkach dlatego, że:

  a) to na Organizatora nakładane są ww. obowiązki prawne związane z wydaniem nagród w Loterii oraz obowiązki związane z podejmowaniem działań przeciwko praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

  b) to wobec Organizatora mogą być kierowane roszczenia w ramach postępowania reklamacyjnego i Organizator ma prawnie uzasadniony interes w tym, aby rozpatrywać takie roszczenia, a następnie je zaspokajać albo się przed nimi bronić.

  Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Organizatora w związku z organizacją Loterii należy kierować listownie pod adresem: Sun Group sp. z o.o. sp.k., ul. Pilska 8, 64-850 Ujście z dopiskiem „Moje Dane Osobowe” lub na adres e-mail: biuro@sungroup.pl.

  W Sun Group sp. z o.o. sp. k. powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@sungroup.pl.

 • Podanie danych osobowych określonych w Regulaminie Loterii przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
 • Odbiorcami danych osobowych jest Organizator, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Loterię i wydaje przewidziane w niej nagrody, np. firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne, księgowe itp.

  Dane ujawniane są innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Loterii. W każdym przypadku, gdy dane zostają ujawnione innym podmiotom, dokonywane jest to w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

  Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane, bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 • Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią, tj. 6 miesięcy od dnia wymagalności roszczenia. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez Uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenie roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem

  Dane osobowe Laureatów przechowywane będą dodatkowo przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Loterii (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej). W przypadkach, w których dane przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego administratora danych przepisy prawa.
 • Prawo ochrony danych osobowych daje szereg praw, z których można skorzystać w dowolnej chwili. Prawa te obejmują:
   

  a)prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

  b)prawo do poprawiania (sprostowania) danych

  c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  d)prawo do żądania usunięcia danych

  e)prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

  f)prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez kontakt z odpowiednim administratorem danych:

  w przypadku Orkla Care S.A. – listownie na adres: Orkla Care S.A., ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa, w formie elektronicznej na adres e-mail office@orklacare.pl lub telefonicznie pod numerem: 22 358 13 00,

  w przypadku Sun Group sp. z o.o. sp. k. – listownie pod adresem: Sun Group sp. z o.o. sp.k., ul. Pilska 8, 64-850 Ujście z dopiskiem „Moje Dane Osobowe” lub na adres e-mail: biuro@sungroup.pl lub iod@sungroup.pl.

 • Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (listownie na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznaje się za naruszające prawa lub wolności oraz czego domaga się skarżący.
 • Twoje dane pozyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Loterii nie będą podlegały profilowaniu.
 • Dane Uczestników Loterii nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.